Michalici

Wizyta duszpasterska

01.07-01.07.2023

CMENTARZ PARAFIALNY

Od 01 czerwca br. na naszej stronie internetowej została uruchomiona zakładka – CMENTARZ PARAFIALANY – która umożliwia samodzielne odnalezienie miejsca pochówku zmarłych, tzn. kwatery, rzędu i miejsca. Każdy grób został także sfotografowany i również w ten sposób można go rozpoznać, odnajdując miejsce na załączonym planie cmentarza. Zakładkę można znaleźć w głownym menu na samym dole - w formie baneru. Po kliknięciu wchodzimy do menu, które umożliwia wyszukanie grobu osoby zmarłej według danych osobowych, daty śmierci itp.

Poniżej zamieszczamy Regulamin Cmentarza Parafialnego, który jest także dostępny w zakładce "Cmentarz Parafialny". Osoby, które zamierzają załatwiać jakieś formalności związane z wykonaniem prac przy grobie, powinny najpierw sprawdzić numer kwatery, rzędu i miejsca (informacje można też uzyskać u p. Grabarza) – co umożliwi sprawne odnalezienie danych dotyczących pochówku zmarłych w Księdze Cmentarnej. Następnym etapem jest uzupełnianie danych osób opiekującymi się danym grobem – tzw. dysponenta grobu oraz zadbanie o przedłużanie dzierżawy miejsca pochówku na Cmentarzu Parafialnym. Takie informacje będą umieszczane na tablicy ogłoszeń przy cmentarzu oraz na stronie internetowej parafii.

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

1. Właścicielem i Administratorem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gorzkowie.

2. Cmentarz, to miejsce poświęcone, przeznaczone na grzebanie zmarłych. Osoby przebywające na jego terenie winny zachowywać się godnie; powstrzymać się od głośnych rozmów oraz zadbać o porządek i czystość.

3. Na terenie cmentarza zabrania się:
* wprowadzania psów;
* palenia papierosów i picia alkoholu;
* wjeżdżania samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi;
* samowolnego budowania chodników przy grobach;
* sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia;
* wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.

4. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy wyłącznie do osób opiekujących się grobami.

5. Odpady powstające przy nawiedzaniu i pielęgnacji grobów mogą być pozostawiane tylko w wyznaczonym miejscu, po dokonaniu segregacji.

6. Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu, a zatem: pogrzeby, ekshumacje, wstawianie pomników, budowanie grobowców, stawianie ławek przy grobach, utwardzanie ścieżki wokół grobu - wymagają wcześniejszego pisemnego zezwolenia Administratora Cmentarza.

7. Miejsce pochówku wyznacza Administrator Cmentarza.

8. Pochówki na cmentarzu parafialnym mogą odbyć się po dostarczeniu odpowiednich dokumentów i uzyskaniu zgody Administratora.

9. Stawiane pomniki nie powinny przekraczać następujących wymiarów: pojedynczy - 220x120; podwójny - 220x200. Przed planowanym postawieniem nowego pomnika należy skonsultować jego wymiary a także treść napisu z Administratorem oraz wnieść odpowiednią opłatę.

10. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską może wejść na teren cmentarza wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu Zarządcy. Wykonując usługę powinien pozostawić po sobie pełen porządek wokół grobu. Elementy starego pomnika należy na własny koszt usunąć z cmentarza. Zabrania się wrzucania tych elementów do cmentarnych pojemników na odpady, bądź ich porzucania na terenie cmentarza lub przy cmentarzu.

11. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

12. Po 20 latach należy dokonać przedłużenia dzierżawy grobu. Brak takiego przedłużenia Administrator Cmentarza będzie traktował jako rezygnację z dalszego użytkowania miejsca pochówku i może ono być wykorzystane do ponownego grzebania zmarłych.

13. Ekshumacje odbywają się w okresie od 16 X do 15 IV i wymagają pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgody Administratora Cmentarza.

14. Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Administratora Cmentarza.

15. Na cmentarzu można zarezerwować miejsce na przyszły pochówek, a każdą rezerwację można przedłużać.

16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r., nr 23, poz. 295 z późn. zm.).

17. Regulamin powyższy jest udostępniony na stronie internetowej parafii: www.gorzkow.michalici.pl oraz jest do wyglądu w biurze parafialnym (Gorzków 64, tel. 12/250 21 39).

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2023 r.